Lietteiden omatoiminen käsittely ja siitä ilmoittaMINEN

Lietteen omatoiminen käsittely ja loppusijoittaminen on pääsääntöisesti kielletty.

Jätehuoltomääräykset kuitenkin sallivat lietteen omatoimisen käsittelyn ja loppusijoituksen tietyissä tilanteissa (ks. jätehuoltomääräysten 29 §):

  • Omassa asumisessa syntyvän lietteen saa levittää käsiteltynä lannoitustarkoituksessa omalle tai omassa hallinnassa olevalle pellolle 
  • Omassa asumisessa syntyvän lietteen sekä naapurikiinteistöillä tai muulla lähellä sijaitsevalla kiinteistöllä asumisessa syntyvän lietteen saa omatoimisesti käsitellä kiinteistöllä

Jätteen haltija saa ottaa käsiteltäväkseen naapurikiinteistöllä tai muulla lähellä sijaitsevalla kiinteistöllä, yhteensä enintään viidellä (5) kiinteistöllä asumisessa syntyvän lietteen ja levittää sen peltoon lannoitustarkoituksessa.

HUOM! Liete on AINA käsiteltävä kalkkistabiloimalla tai muulla Eviran ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla. Lietteen käsittelyssä ja peltokäytössä on noudatettava kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Lietteen omatoimisesta käsittelystä tulee tehdä kirjallinen ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

  1. kiinteistöt, joilta liete on kerätty, 
  2. käsiteltävän lietteen laatu, määrä ja käsittelytapa,
  3. lietteen sijoitus- tai hyödyntämispaikat,
  4. kuvaus käsittelypaikasta,
  5. kuvaus laitteistosta tai säiliöstä, jossa liete käsitellään,
  6. vastuuhenkilö ja yhteystiedot

⇾   Ilmoituslomake lietteen omatoimisesta käsittelystä

Palauta lomake postitse: Forssan kaupunki, Jätelautakunta PL 62, Turuntie 18, 30101 Forssa.


Asumisessa syntyvät lietteet ja muut kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat lietteet

Saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista säiliöistä jätevesiliete on poistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Pienpuhdistamoissa, joissa on lietesäiliö ja joita käytetään käymäläjätevesiä sisältävien jätevesien käsittelyyn, on lietteenpoisto tehtävä valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti silloin, kun tyhjennysvaatimus on tiheämpi kuin kerran vuodessa. Umpisäiliöitä ja niiden täyttymistä sekä täyttymishälyttimen toimintaa on seurattava säännöllisesti. Umpisäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa, muitta kuitenkin vähintään kerran 2 vuodessa.

Hiekanerotuskaivot, öljynerotuskaivot ja rasvanerotuskaivot on tarkastettava ja tyhjennettävä säännöllisin välein, kuitenkin aina tarvittaessa. Erotuskaivojen hälyttimet on tarkastettava säännöllisesti ja pidettävä kunnossa. Fosforinpoistokaivot on tarkistettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Fosforinpoistokaivot on tyhjennettävä tarvittaessa.

Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa kaivojen tyhjennyksestä ja tarkastuksista sekä lietteenpoistoista. Jätevesilietteen, umpisäiliöiden jätevedet sekä erotuskaivojen lietteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain sellaiselle toimijalle, joka on hyväksytty jätelain mukaiseen jätehuoltorekisteriin.