Lietteiden omatoiminen käsittely

Lietteen omatoiminen käsittely on kielletty lukuun ottamatta seuraavia tähän pykälään sisällytettyjä tilanteita.

Omassa asumisessaan syntyvän lietteen sekä naapurikiinteistöillä tai muulla lähellä sijaitsevalla kiinteistöllä asumisessa syntyvän lietteen saa omatoimisesti käsitellä kiinteistöllä Eviran ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla (esim. kalkkistabilointi). Lietteen saa käsittelyn jälkeen levittää lannoitustarkoituksessa omalle pellolle tai omassa hallinnassa olevalle pellolle. Lietteen käsittelyssä ja peltokäytössä on noudatettava kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Lietteen omatoimisesta käsittelystä tulee tehdä kirjallinen ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoituksen tulee sisältää tiedot kiinteistöistä, joilta liete on kerätty, sekä tiedot käsiteltävän lietteen laadusta ja määrästä ja käsittelytavasta sekä siitä, mihin käsitelty liete tullaan lopullisesti sijoittamaan tai missä sitä tullaan  hyödyntämään. Lisäksi ilmoituksesta tulee käydä ilmi vastuuhenkilön tiedot ja käsittelypaikka sekä laitteisto tai säiliö jossa liete käsitellään.

Ilmoitus lietteen omatoimisesta käsittelystä


Asumisessa syntyvät lietteet ja muut kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat lietteet

Saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista säiliöistä jätevesiliete on poistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Pienpuhdistamoissa, joissa on lietesäiliö ja joita käytetään käymäläjätevesiä sisältävien jätevesien käsittelyyn, on lietteenpoisto tehtävä valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti silloin, kun tyhjennysvaatimus on tiheämpi kuin kerran vuodessa. Umpisäiliöitä ja niiden täyttymistä sekä täyttymishälyttimen toimintaa on seurattava säännöllisesti. Umpisäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa, muitta kuitenkin vähintään kerran 2 vuodessa.

Hiekanerotuskaivot, öljynerotuskaivot ja rasvanerotuskaivot on tarkastettava ja tyhjennettävä säännöllisin välein, kuitenkin aina tarvittaessa. Erotuskaivojen hälyttimet on tarkastettava säännöllisesti ja pidettävä kunnossa. Fosforinpoistokaivot on tarkistettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Fosforinpoistokaivot on tyhjennettävä tarvittaessa.

Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa kaivojen tyhjennyksestä ja tarkastuksista sekä lietteenpoistoista. Jätevesilietteen, umpisäiliöiden jätevedet sekä erotuskaivojen lietteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain sellaiselle toimijalle, joka on hyväksytty jätelain mukaiseen jätehuoltorekisteriin.