keskeiset ohjeet ja määräykset

Asukkaan jätehuolto: mihin se perustuu?

Jätelain (646/2011) 35 §:n mukaan kaikilla asuinkiinteistöillä on oltava kiinteistöittäinen jätteenkuljetus. Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus järjestetään Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n alueella tällä hetkellä siten, että kiinteistön haltija sopii siitä jätteen kuljettajan kanssa (jätelain 37 §). 

Näin ollen jokaisen vakituisessa tai vapaa-ajan käytössä olevan kiinteistön on kuuluttava jätteenkuljetuksen piiriin. Jokaisella kiinteistöllä on oltava oma tai naapureiden kanssa yhteinen sekajäteastia, jonne kiinteistön jätteet voidaan laittaa (jätelain 40 § ja jätehuoltomääräysten 12 §).

Jätehuolto on ns. julkisoikeudellinen palvelu, eli kaikkien käytettävissä olevien kiinteistöjen on ilman erillistä päätöstä liityttävä jätehuoltoon. Jokaisen asukkaan tulee itse tehdä sopimus oman jäteastian tyhjennyksistä alueella toimivan jätteenkuljetusyrittäjän kanssa. 

Ks. myös Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätehuoltomääräykset ja jätepoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020.

MISTÄ LÖYDÄN JÄTTEENKULJETTAJAN?

Jätteenkuljetusyrittäjien yhteystiedot löytyvät mm. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n sivuilta

MIten lajittelen jätteeni ja mistä löydän kierrätyspisteen?

Jätehuoltomääräysten 13 §:n mukaan asukkaan on huolehdittava asumisessa syntyvien hyötyjätteiden lajittelusta. Lajitellut hyötyjätteet, vaaralliset jätteet ja erityisjätteet on pidettävä erillään muista jätteistä ja toimitettava niille osoitettuihin vastaanottopaikkoihin. Tuottajavastuun piiriin kuuluvat jätteet on toimitettava tuottajayhteisön osoittamiin vastaanottopaikkoihin. Ks. Suomen Pakkauskeräys RINKI Oyn sivut ja kierratys.info. Jätteiden kierrätykseen ja lajitteluun liittyviin pulmiin löydät helpoiten vastauksen täältä. 

mitä tarkoittaa yhteinen jäteastia naapureiden kanssa?

Lähekkäin tai yhteisen tien tai muun luonnollisen kulkureitin varrella sijaitsevat kiinteistöt voivat sopia yhteisen jäteastian eli kimppa-astian käytöstä. Yhteisastiaa voidaan käyttää sekä sekalaisen yhdyskuntajätteen että erilaisten hyötyjätejalajien keräämiseen

Sekajätteen yhteisastian tulee olla kooltaan sellainen, että kimppa-astian käyttäjien jätteet mahtuvat sinne kaikissa olosuhteissa. Kimppa-astian yhteenlasketun tilavuuden tulee olla vähintään 600 litraa, jos sitä käyttää yli 20 henkilöä, tai yli 5 kiinteistöä. Taajama-alueella kimppa-astia voi sijaita korkeintaan 1 km päässä kiinteistöltä. Haja-asutusalueella kimppa-astian tulee sijaita joko yhteisen tien tai muun luonnollisen kulkureitin varrella korkeintaan 5 km päässä kiinteistöltä.

Yhteisastian käytöstä ja siitä luopumisesta on ilmoitettava sille jätteenkuljetusyrittäjälle, joka tyhjentää astiaa.

Kuinka usein sekajäteastia on tyhjennettävä?

Taajamassa kiinteistön sekajäteastian tyhjennysväli on 

  • kesäaikana 2 viikkoa (viikoilla 18-40) ja 
  • talviaikana 4 viikkoa (viikoilla 41-17). 

Haja-asutusalueella sekajäteastian tyhjennysväli on 4 viikkoa ympäri vuoden

milloin kiinteistölle on järjestettävä biojätteen erilliskeräys ja kuinka usein biojäteastia on tyhjennettävä?

Taajamassa biojäte on lajiteltava ja erilliskerättävä omaan kiinteistökohtaiseen jäteastiaan silloin, kun kiinteistöllä on vähintään 5 huoneistoa. Biojätteen erilliskeräilyvelvoite ei koske niitä kiinteistöjä, joilla syntyvä biojäte kompostoidaan.

Kiinteistön biojäteastian tyhjennysväli on

  • kesäaikana 1 viikko (viikoilla 18-40)
  • talviaikana 2 viikkoa (viikoilla 41-17).

Jos biojäte kerätään syväkeräyssäiliöön tai koneellisella jäähdytyksellä varustettuun säilöön, tyhjennysväli on

  • kesäaikana 2 viikkoa (viikoilla 18-40)
  • talviaikana 4 viikkoa (viikoilla 41-17)

Voiko jäteastian tyhjennysväliä pidentää?

Mikäli biojätteet kompostoidaan jätehuoltomääräysten mukaisesti, voidaan sekajäteastian tyhjennysväliä pidentää hakemuksesta  8 viikkoon. Kompostorin tulee olla haittaeläinsuojattu ja hyvin ilmastoitu. Lisäksi taajamassa kompostorin pitää olla myös lämpöeristetty. Tyhjennysvälin pidennyksen myöntää jätehuoltoviranomainen. 

Biojäteastian tyhjennysvälin pidennystä haetaan erikseen jätelautakunnalle tehtävällä kirjallisella hakemuksella.

Ks. lisää jäteastioiden tyhjennysvälin pidennyksen hakemisesta täältä.

Entä kesämökkini jätehuolto?

Kesämökkien ja muiden vapaa-ajan asuntojen jätehuolto on järjestettävä jätehuoltomääräysten 21 §:n mukaan toukokuun alusta syyskuun loppuun. Ympärivuotisesti käytössä olevien vapaa-ajan asuntojen on kuitenkin järjestettävä jätehuoltonsa ympäri vuoden. Myös kesämökeiltä ja vapaa-ajan asunnoilta veloitetaan vapaa-ajan asunnon perusmaksu (vuonna 2018 maksu on 20,00 euroa vuodessa, sis alv).

Mitä jätehuolto maksaa?

Jätteenkuljettajan perimä jäteastian tyhjennysmaksun suuruus on kuljettajan itse päätettävissä ja niissä voi olla vaihtelua. Yrittäjä laskuttaa kiinteistöä yrittäjän ja kiinteistön välisen sopimuksen mukaan.

Oman jäteastian tyhjennysmaksun lisäksi asukkaan maksettavaksi tulee jätehuollon perusmaksu, (v. 2018 vakituisen asunnon perusmaksu 31,00 € ja vapaa-ajan asunnon 20,00 €) jonka laskuttaa kuntien omistama jäteyhtiö (Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy) kaikilta kiinteistöiltä. Perusmaksulla katetaan kaikki kuntalaisille tarjottava jätehuoltoon liittyvä palvelu kuten jäteasemat, kierrätyspisteet, neuvonta, lain vaatimien rekistereiden ylläpito, vaarallisten jätteiden vastaanotto kotitalouksilta, jätehuollon kehittäminen ja suunnittelu sekä jätehuoltoviranomaisen toiminta. Tyhjennysmaksua lukuun ottamatta asumisen jätehuoltoon liittyvät maksut ovat julkisia ja niiden suuruudesta päättää jätehuoltoviranomainen (ks. jätetaksa v. 2018).  Ne ovat myös suoraan ulosottokelpoisia maksuja, ks. jätelain 145 § ja laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta (706/2007).

voidaanko jätemaksuja poistaa?

Jätehuoltoviranomainen voi jätelain (646/2011) 81 §:n nojalla hakemuksesta määrätä jätemaksun jätetaksasta poiketen tai jättää perimättä silloin, kun jätemaksua voidaan pitää kohtuuttoman suurena tai pienenä, kun huomioidaan tuotetun jätteen määrä, jätehuollon palvelutaso ja jätteen käsittely tai kuljetus. Jos jätemaksu määrätään taksasta poiketen, maksuperusteiden on oltava tasapuolisia ja kohtuullisia. Todistettavasti asuinkelvottoman kiinteistön jätemaksu voidaan poistaa hakemuksesta kokonaan. Hakemuksen liittenä  tulee olla todisteet asuinkelvottomuudesta, esimerkiksi valokuvia rakennevaurioista. Tietyissä tilanteissa jätemaksu voidaan poistaa myös märääajaksi. Ks. lisää jätemaksun kohtuullistamisen hakemisesta täältä.

En löydä vastaukseeni kysymystä täältä, mihin voin ottaa yhteyttä?

Voit ottaa yhteyttä jätelautakunnan alaisiin viranhaltijoihin ja työntekijöihin. Ks. yhteystiedot.