Jätehuollon järjestäminen

Asukkaan jätehuolto

Jätelain (646/2011) mukaan jokaisen vakituisessa tai vapaa-ajan käytössä olevan kiinteistön on kuuluttava jätteenkuljetuksen piiriin. Jokaisella kiinteistöllä on oltava oma tai naapureiden kanssa yhteinen jäteastia, jonne kiinteistön jätteet voidaan laittaa.

Jokaisen asukkaan tulee itse tehdä sopimus oman jäteastian tyhjennyksistä alueella toimivan jätteenkuljetusyrittäjän kanssa. Yrittäjä laskuttaa kiinteistöä yrittäjän ja kiinteistön tekemän sopimuksen mukaan.

Jätteenkuljetusyrittäjien yhteystiedot löytyvät mm. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n sivuilta osoitteesta http://lhj.fi/kotitaloudet/jatteenkuljetus/sekajate/

Kuinka usein jäteastia tulee tyhjentää

Kiinteistön sekajäteastian tyhjennysväli on taajamassa kesäaikana 2 viikkoa (viikoilla 18-40) ja talviaikana 4 viikkoa (viikoilla 41-17). 

Haja-asutusalueella sekajäteastian tyhjennysväli on 4 viikkoa ympäri vuoden. 

Mikäli biojätteet kompostoidaan tai erilliskerätään jätehuoltomääräysten mukaisesti, voidaan tyhjennysväliä pidentää hakemuksesta 8 viikkoon. Kompostorin tulee olla haittaeläinsuojattu ja hyvin ilmastoitu. Lisäksi taajamassa kompostorin pitää olla myös lämpöeristetty. Tyhjennysvälin pidennyksen myöntää jätehuoltoviranomainen.

Kenen pitää liittyä jätehuoltoon

Jätehuolto on ns. julkisoikeudellinen palvelu, eli kaikkien käytettävissä olevien kiinteistöjen on ilman erillistä päätöstä liityttävä ja tehtävä yrittäjän kanssa itse sopimus oman kiinteistön jätehuollosta. Kuljettajien perimä jäteastian tyhjennysmaksun suuruus on kuljettajan itse päätettävissä ja siinä voi olla vaihtelua.

Mitä jätehuolto maksaa

Oman jäteastian tyhjennysmaksun lisäksi asukkaan maksettavaksi tulee jätehuollon perusmaksu, (v. 2017 vakituisen asunnon perusmaksu 25,00 € ja vapaa-ajan asunnon 15,00 €) jonka laskuttaa kuntien omistama jäteyhtiö (Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy) kaikilta kiinteistöiltä.

Perusmaksulla katetaan kaikki kuntalaisille tarjottava palvelu (kierrätyspisteet, neuvonta, jäteasemat, lain vaatimien rekistereiden ylläpito, vaarallisten jätteiden vastaanotto kotitalouksilta, jätehuollon kehittäminen ja suunnittelu) sekä jätehuoltoviranomaisen toiminta. Tyhjennysmaksua lukuun ottamatta asumisen jätehuoltoon liittyvät maksut ovat julkisia ja niiden suuruudesta päättää jätehuoltoviranomainen, eli jätelautakunta.

Poikkeukset

Jätehuoltoviranomainen voi jätelain (646/2011) 81§ mukaisesti hakemuksesta määrätä jätemaksun jätetaksasta poiketen tai jättää perimättä silloin, kun jätemaksua voidaan pitää kohtuuttoman suurena tai pienenä, kun huomioidaan tuotetun jätteen määrä, jätehuollon palvelutaso ja jätteen käsittely tai kuljetus. Maksuperusteiden on aina oltava tasapuolisia ja kohtuullisia. Alhainen varustelutaso (esim. sähköjen puuttuminen) ei ole riittävä peruste jätemaksun kohtuullistamiseksi.

Todistettavasti asuinkelvottoman kiinteistön jätemaksu voidaan poistaa hakemuksesta kokonaan. Hakemuksen liittenä  tulee olla todisteet asuinkelvottomuudesta, esimerkiksi valokuvia rakennevaurioista.